رساله آثاره تازه پدید یامسائل مستحدثه
43 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
که درآن مقارنه مبسوطی میان علوم قدیم (احکام و مسائل فقهی و دینی) و علوم جدید صورت گرفته است